PHP排序

 1. 作者QQ:67065435 QQ群:821635552

 2. 本站内容全部为作者原创,转载请注明出处!

 3. php冒泡排序

   核心思想:从前到后,依次比较相邻的两个数,总是把较
   大的数后移,以将最大的数移动到最后,然后以此类推,
   将数据排列好。
   function pop_sort(array $arr)
   {
     $n = count($arr);
     if($n < 2){
       return $arr;
     }
     for ($i = 1; $i < $n; $i++) {
       for ($j = 0; $j < $n - $i; $j++) {
         if($arr[$j+1] < $arr[$j]){
           $t = $arr[$j];
           $arr[$j] = $arr[$j+1];
           $arr[$j+1] = $t;
         }
       }
     }
     return $arr;
   }
  
 4. 选择排序

   核心思想:假设第一个数最小,然后依次和后面的数比较,
   遇到更小的数,则替代假设最小的数,然后以此类推,确定
   第二、第三...第N小的数。
   function chose_sort(array $arr)
   {
     $n = count($arr);
     if($n < 2){
       return $arr;
     }
     for($i = 0;$i < $n-1;$i++){
       $min_index = $i;
       for($j = $i+1;$j < $n;$j++){
         if($arr[$j] < $arr[$min_index]){
           $min_index = $j;
         }
       }
       if($i != $min_index){
         $t = $arr[$i];
         $arr[$i] = $arr[$min_index];
         $arr[$min_index] = $t;
       }
     }
     return $arr;
   }
  
 5. php快速排序

   核心思想:假设数组某个数为数组的中间值,然后将比它
   小的数放在数组左边,将比它大的数放在数组右边,然后
   将分在左右的数组做相同递归处理,以得到最终结果。
   function quick_sort($arr)
   {
     $n = count($arr);
     if ($n < 2) {
       return $arr;
     }
     $base[0] = $arr[0];
     $leftArr = array();
     $rightArr = array();
     for ($i = 1; $i < $n; $i++) {
       if ($arr[$i] < $base[0]) {
         $leftArr[] = $arr[$i];
       } else {
         $rightArr[] = $arr[$i];
       }
     }
     $leftArr = quick_sort($leftArr);
     $rightArr = quick_sort($rightArr);
     return array_merge($leftArr, $base, $rightArr);
   }
  
Copyright © 豆包嘿嘿~ 2012-∞ 冀ICP备17033181号 小白都能看懂的文档 all right reserved,powered by Gitbook修订: 2016-12-31 12:20:37

results matching ""

  No results matching ""