PHP排序

 1. 作者QQ:67065435 QQ群:821635552

 2. 本站内容全部为作者原创,转载请注明出处!

 3. php冒泡排序

  <?php
  //核心思想:从前到后,依次比较相邻的两个数,总是把较大的数后移,以将最大的数移动到最后,然后以此类推,将数据排列好。
  function pop_sort(array $arr)
  {
    $n = count($arr);
    if($n < 2){
      return $arr;
    }
    for ($i = 1; $i < $n; $i++) {
      for ($j = 0; $j < $n - $i; $j++) {
        if($arr[$j+1] < $arr[$j]){
          $t = $arr[$j];
          $arr[$j] = $arr[$j+1];
          $arr[$j+1] = $t;
        }
      }
    }
    return $arr;
  }
  
 4. 选择排序

  <?php
  //核心思想:假设第一个数最小,然后依次和后面的数比较,遇到更小的数,则替代假设最小的数,然后以此类推,确定第二、第三...第N小的数。
  function chose_sort(array $arr)
  {
    $n = count($arr);
    if($n < 2){
      return $arr;
    }
    for($i = 0;$i < $n-1;$i++){
      $min_index = $i;
      for($j = $i+1;$j < $n;$j++){
        if($arr[$j] < $arr[$min_index]){
          $min_index = $j;
        }
      }
      if($i != $min_index){
        $t = $arr[$i];
        $arr[$i] = $arr[$min_index];
        $arr[$min_index] = $t;
      }
    }
    return $arr;
  }
  
 5. php快速排序

  <?php
  //核心思想:假设数组某个数为数组的中间值,然后将比它小的数放在数组左边,将比它大的数放在数组右边,然后将分在左右的数组做相同递归处理,以得到最终结果。
  function quick_sort($arr)
  {
    $n = count($arr);
    if ($n < 2) {
      return $arr;
    }
    $base[0] = $arr[0];
    $leftArr = array();
    $rightArr = array();
    for ($i = 1; $i < $n; $i++) {
      if ($arr[$i] < $base[0]) {
        $leftArr[] = $arr[$i];
      } else {
        $rightArr[] = $arr[$i];
      }
    }
    $leftArr = quick_sort($leftArr);
    $rightArr = quick_sort($rightArr);
    return array_merge($leftArr, $base, $rightArr);
  }
  
Copyright © 豆包嘿嘿~ 2012-∞ 冀ICP备17033181号 all right reserved,powered by Gitbook修订: 21-07-07 12:25

results matching ""

  No results matching ""